Ikon som visar att sidan läses in

Skolplikt, frånvaro och ledighet

Vad innebär skolplikt?

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl att vara frånvarande, till exempel sjukdom eller beviljad ledighet.

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång får hemkommunen under vissa förutsättningar förelägga elevens vårdnadshavare att se till att eleven kommer till skolan.

Källor: 7 kapitlet 2, 17 och 23 §§ skollagen.

Ledighet

En elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan enligt förarbetena vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl, får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet för en elev, om ledigheten gäller längre tid än tio dagar. Under tio dagar beslutar klassläraren om ledigheten beviljas.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Som exempel på omständigheter som normalt bör beaktas lyfts i förarbetena frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Källor: 7 kapitlet 18 § skollagen och proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 707.

 

Sjukanmälan och ledighetansökan görs av vårdnadshavare via SchoolSoft.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49