Ikon som visar att sidan läses in

Språk/matematik/natur och teknik

Så här arbetar förskolan Linden med språk, matematik och natur/teknik. Nivån anpassas efter barnens förutsättningar och behov.

Språk


• Rim och ramsor. Vi rimmar och ramsar på olika sätt.
• Sagor. På olika sätt möter vi sagor. Vi läser sagor. Vi gör egna sagor – muntligt, bildligt och skriftligt.
• Lek.
• Spel.
• Samtal.
• Bokstäver.
• Biblioteksbesök.

Mål ur Lpfö 98, rev 2010
• Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
• Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• Utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
• Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Matematik


• Begrepp. Vi samtalar och arbetar med begrepp så som ovanpå, bredvid, tyngre och så vidare.
• Mätning. Vi mäter barnen och jämför. Barnen får mäta saker själva och jämföra.
• Spel.
• Geometriska former. Vi klipper, klistrar, letar, målar och samtalar om formerna.
• Tid. Året, månader, dagar, klocka.
• Lek.

Mål ur Lpfö 98, rev 2010
• Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att lära,
• Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Natur/teknik


• Odling. Vi använder oss av drivbänkarna på gården och odlar i dessa. Planteringsexperiment inomhus.
• Skogen. Vi går till skogen och följer naturens växlingar, leker, experimenterar, har matematik och svenska, tränar samarbete med mera.
• Färg och vatten. Vi prövar olika tekniker.
• Trolldeg.
• Lek.

Mål ur Lpfö 98, rev 2010
• Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
• Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
• Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
• Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
• Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt at förstå sin omvärld,
• Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,
• Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
• Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
• Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49