Ikon som visar att sidan läses in

Frånvaro från skolan

Sjukanmälan eller ledighetsansökan görs av vårdnadshavare via SchoolSoft.

En elev i förskoleklass eller grundskolan, kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Ledigheter upp till 10 dagar kan beviljas av mentor eller klasslärare.

Ledighet som avser längre tid är tio dagar, kan endast beslutas av rektor. Ett beslut om ledighet prövas i varje enskilt fall och grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som det tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. 

Ledighet beviljas inte när det är Nationella prov.

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49