Ikon som visar att sidan läses in

Moderna språk

Kursplan i Moderna språkKunskapskrav i Moderna språk

 Kunskapskrav för betygen E, C, A i slutet av årskurs 9

E C A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av
innehållet
i tydligt talat, enkelt språk i lugnt
tempo samt i enkla texter om vardagliga och
välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse
genom att i enkel form redogöra för och
kommentera innehållet samt genom att med
godtagbart resultat agera utifrån budskap och
instruktioner i innehållet. För att underlätta
sin förståelse av innehållet i det talade språket
och texterna kan eleven välja och använda sig
av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av
enkel karaktär och från olika medier samt med
viss relevans använda det valda materialet i sin
egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet
och uppfatta tydliga detaljer
i tydligt
talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla
texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel
form
redogöra för och kommentera innehåll
och detaljer samt även genom att med tillfredsställande
resultat agera utifrån budskap
och instruktioner i innehållet. För att underlätta
sin förståelse av innehållet i det talade
språket och texterna kan eleven i viss utsträckning
välja och använda sig av strategier
för lyssnande och läsning. Eleven kan välja
bland texter och talat språk av enkel karaktär
och från olika medier samt på ett relevant sätt
använda det valda materialet i sin egen produktion
och interaktion.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta
väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk
i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga
och välbekanta ämnen. Eleven visar sin
förståelse genom att översiktligt redogöra
för och kommentera innehåll och detaljer
samt genom att med gott resultat agera utifrån
budskap och instruktioner i innehållet. För att
underlätta sin förståelse av innehållet i det talade
språket och texterna kan eleven viss utsträckning 
välja och använda sig av strategier
för lyssnande och läsning. Eleven kan välja
bland texter och talat språk av enkel karaktär
och från olika medier samt på ett relevant
och effektivt sätt
använda det valda materialet
I muntliga och skriftliga framställningar av
olika slag kan eleven formulera sig enkelt och
begripligt med fraser och meningar.
För
att förtydliga och variera sin kommunikation
kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla
förbättringar av egna framställningar. I muntlig
och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och
meningar.
Dessutom kan eleven välja och
använda sig av någon strategi som löser problem
i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av
olika slag kan eleven formulera sig enkelt,
relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin
kommunikation kan eleven bearbeta och göra
enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven
uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med
ord, fraser och meningar.
Dessutom kan
eleven välja och använda sig av några olika
strategier
som löser problem i och förbättrar
interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av
olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt
tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation
kan eleven bearbeta och göra enkla
förbättringar av egna framställningar. I muntlig
och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka
sig enkelt och tydligt med ord, fraser och
meningar samt i någon mån anpassat till
syfte, mottagare och situation.
Dessutom
kan eleven välja och använda sig av flera olika
strategier
som löser problem i och förbättrar
interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några
företeelser i olika sammanhang och områden
där språket används, och kan då också göra
enkla jämförelser med egna erfarenheter och
kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några
företeelser i olika sammanhang och områden
där språket används, och kan då också göra
enkla jämförelser med egna erfarenheter och
kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser
i olika sammanhang och områden
där språket används, och kan då också göra
enkla jämförelser med egna erfarenheter och
kunskaper.

 

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49