Ikon som visar att sidan läses in

Klagomål

Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål från dig som vårdnadshavare eller elev är viktiga. De behövs för att vi ska bli bättre, utveckla våra verksamheter, förenkla vår information eller rätta till felaktigheter. 
 

Gör så här för att framföra dina synpunkter och klagomål

  • Ta kontakt med berörd verksamhetspersonal. personalen ansvarar för att ta emot ditt ärende och ge dig återkoppling. 
  • Ta kontakt med biträdande rektor eller rektor om du upplever att du inte får den hjälp eller stöd du önskar. Biträdande rektor eller rektor ansvarar för att ditt ärende utreds och återkopplas till dig.
  • Om du upplever att du inte får hjälp eller stöd från verksamheten eller om ditt klagomål gäller rektors tjänsteutövning ta kontakt med skolchef. 

Kontaktuppgifter

Lindgårdsskolan (förskoleklass)

Biträdande rektor

Amanda Wallin tel. 0223-434 60

amanda.wallin@lindgardsskolan.se

Rektor

Sandra Rebermark tel. 0223 - 434 46 eller sandra.rebermark@lindgardsskolan.se

Klagomål till huvudmannen

Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till rektor lämnas klagomål till huvudmannen via:
Skolchef Jennie Svedberg tel 0223 - 434 44
jennie.svedberg@lindgardsskolan.se

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta det, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har lämat klagomålet. Huvudmannen ska aktivt verka för att rutinerna för klagomålshantering är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.
(Skollagen 4 kap 8 §)

 

Lindgårdsskolans skolexpedition     Adress: Kyrkvägen 7 (Box 2012) 737 02 Fagersta     Telefon: 0223-434 49